Säännöt

Vermon Ravinaiset ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Vermon Ravinaiset ry., kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Suomi. Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen raviurheilun tunnetuksi tekemiseksi suomalaisten ja eritoten naisten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: - tekee raviurheilun harrastusmuotana tunnetuksi - vaalii arvokkaalla tavalla maan raviurheilun perinteitä - pyrkii toiminnallaan saavuttamaan laajenevien piirien kannatuksen maan raviurheilulle - avustaa ravikilpailujen järjestämisessä - huolehtii jäsentensä henkisestä ja ruumiillisesta kunnosta muitakin urheilulajeja kuin raviurheilua hyväksi käyttäen

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja yleisölle kokouksia, tiedotustilaisuuksia, esitelmiä, juhla- ja huvitilaisuuksia, elokuva- ja teatterinäytäntöjä, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja hotelli-, majoitus-, ravintola- tai kioskiliikkettä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä omaisuutta.

4 § Jäsenyyttä koskevat määräykset Yhdistyksen jäseneksi voi johtokunnan hyväksymänä päästä kuka tahansa Suomen nainen. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi tai lahjoittajajäseneksi voi päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus sellaiseksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyydestä vapautuu sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana on tehnyt eroamisilmoituksen joko kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § Yhdistykseen liittyessään on varsinaisen jäsenen suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen päättämät kirjaamis- ja jäsenmaksut. Kannattavat jäsenet suorittavat sen suuruisen jäsenmaksun kuin vuosikokous on siitä päättänyt, ja lahjoittajajäsenet joko kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun, josta vuosikokous on päättänyt.

6 § Yhdistys voi jhallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenekseen jonkun erikoisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön.

7 § Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, jos hänen katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai jos hän on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

8§ Yhdistyksen hallitus ja sen tehtävät Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja sekä kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Näistä kuudesta eroaa vuosittain kaksi jäsentä siten, että ensimmäisenä ja toisena vuonna arvalla, sen jälkeen kukin vuoronsa mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja kokous on päätösvaltainen jommankumman puheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnäollessa.

10 § Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, päättää hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin muistaen näiden sääntöjen 7 § määräykset

2) kutsua yhdistys vuosi- ja muihin kokouksiin, valmistaa kokouksissa käsiteltävät asiat ja toteuttaa kokousten tekemät päätökset

3) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten sanelemien päätösten mukaisesti, huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta, edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksen päätäntävaltaan, esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana sekä hankkia yhdistykselle oikeuksia

4) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä kirjaamis- jäsen- ja kannatusmaksut, päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palkkauksesta talousarvion mukaan

5) laatia yhdistyksen toiminta- ja tilinkertomukset edelliseltä kalenterivuodelta ja laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä

6) hoitaa muut yhdistyksen toimialaan yhdistyslain mukaan kuuluvat asiat

11 § Yhdistyksen kokoukset Vuosikokouksessa, joka pidetään helmikuussa, käsitellään seuraavat asiat

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3) esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edellisen toimintavuoden ajalta

4) esitetään kokoukselle tilintarkastajien kertomus yhdistyksen taloudellisesta asemasta kuluneen vuoden ajalta

5) päätetään hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta

6) esitetään hallituksen laatima ehdotus talousarvioksi

7) päätetään varsinaisten jäsenten kirjaamis- ja jäsenmaksun sekä kannattaja- ja lahjoittajajäsenten maksujen suuruudesta 8) päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta

9) toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali

10) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali

11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet

12) vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

13) käsitellään hallituksen esittämät, käsiteltäväksi pyydetyt asiat, mikäli niistä ei ole jo kokouskutsussa ilmoitettu

12 § Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kolmen jäsenen niin vaatiessa on äänestys toimitettava suljetuin lipuin: Valtakirjalla ei voi äänestää.

13 § Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenistölle toimitetaan kirjallisesti tai ilmoittamalla vuosikokouksen päättämässä aikakausi- tai sanomalehdessä. Vuosikokouskutsu on toimitettava seitsemän päivää aikaisemmin ja kutsu muihin kokouksiin vähintään kaksi päivää ennen kokousta.

14 § Yleisiä ohjeita Toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilintarkastuksen vuoksi on tilinpäätöksen oltava valmis tammikuun 31. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille. Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen etuja ja johtaa puhetta kokouksissa. Varapuheenjohtaja suorittaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt. Sihteeri hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja arkiston, pitää pöytäkirjaa johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi- ja suunnitelmaksi. Rahastonhoitaja pitää jäsenluetteloa ja hoitaa johtokunnan määräämällä tavalla yhdistyksen varjoja, omaisuutta ja kerää jäsenmaksut, joista hän on tilivelvollinen hallitukselle, avustaa hallitusta tilikertomuksen ja talousarvion laatimisessa. Tilintarkastajat tarkastavat yhdistyksen tilit, jättävät ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikko ennen vuosikokousta.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, että on kysymys sääntöjen muuttamisesta.

17 § Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan ¾ kokouksessa annetuista äänistä, ja on päätös vahvistettava samansuuruisella äänten enemmistöllä aikaisintaan kuukauden kulutta pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on oltava maininta käsiteltävänä olevasta yhdistyksen purkautumisasiasta.

19 § Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.